qc

Cách khắc phục lỗi can't open the illustrator

https://trungdan.com/cach-khac-phuc-loi-cant-open-the-illustrator.html
lamtung119076lamtung119076Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới

Lỗi không thấy ảnh trong file illustrator "Could not find the linker file"

https://trungdan.com/loi-khong-thay-anh-trong-file-illustrator-could-not-find-the-linker-file.html
lamtung119076@gmail.comlamtung119076Khi bạn gửi 1 file illustrator cho khách hàng thì dc khách hàng bảo là không thấy bức ảnh trong file và bạn kiểm tra lại file của mình cũng không có ảnh

Khắc phục lỗi không hiện Preview của công cụ Pencil Tool

https://trungdan.com/nhung-loi-phat-sinh-trong-illustrator.html
lamtung119076@gmail.comlamtung119076Những lỗi phát sinh trong illustrator: Khắc phục lỗi không hiện Preview của công cụ Pencil Tool Công cụ Pencil Tool (N) cho phép người dùng tự do vẽ phác thảo hay vẽ các path. Cho dù Stroke hay Fill, các đối tượng được tạo ra
About folkd.com:
· Social Search
· Social Bookmarks
· Features (VIDEO)
· Download Browser Buttons
Content:
· Explore
· Community
· Statistics
· Credits
Business:
· Help / Feedback
· Contact / Imprint
· Advertising
· Press
Legal:
· Terms of Use
· Privacy 
· Copyright Policy
Get involved:
· Buttons for your Webpage
· Get a Pro Account
· Follow us on twitter
· Friend us on facebook